Vedtægter

Venslev Bylaugs vedtægter

 

§ 1Bylaugets formål er på demokratisk vis, at:

 • Varetage medlemmernes fælles interesser over for forening, kommunalbestyrelse og andre myndigheder i anliggender indenfor bylaugets område.
 • Bevare Venslev som en landsby i naturlig vækst.
 • Bidrage til forskønnelsen af Venslev og dens omgivelser.
 • Arbejde for fælles faciliteter, der er nødvendige i et landsbysamfund.
 • Tilvejebringe og administrere de fornødne midler hertil.
 • Pleje fællesskabet mellem by/land og strand, mulighed for, at afholde møder og festlige arrangementer.

§ 2 Som medlem af Venslev Bylaug kan enhver person over 18 år, der har fast bopæl med postadresse i Venslev by/mark eller strand. Eller som ejer af helårsparcel i området.

 • Har man været medlem af Venslev Bylaug, kan man forblive medlem, også ved fraflytning fra området, på lige vilkår som øvrige medlemmer.

§ 3 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

§ 4 Generalforsamlingen er Bylaugets højeste myndighed.

 • Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang om året, den 2. mandag i oktober måned. Der indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved opslag hos byens handlende, samt i medlemsbladet ”Stendyssen”.
 • Dagsorden på ordinær generalforsamling er følgende:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskabet fremlægges til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af suppleanter og revisor.
 8. Eventuelt.
 • Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til Formanden, senest 1 uge før generalforsamlingen. Sager, der ikke er på dagsordnen, kan ikke sættes til afstemning. Alle kontingentbetalende medlemmer har stemmeret.
 • Der vælges en bestyrelse på 5 medlemmer, som er på valg skiftevis med 2 og 3 hvert år. Bestyrelsen skal vælges af bosiddende i by, på mark eller strand.
 • Der vælges 2 suppleanter, der er på valg skiftevis hvert år.
 • Der vælges 2 revisorer, der er på valg skiftevis hvert år.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med samme frist som en ordinær generalforsamling. Endvidere kan en tredjedel af medlemmerne skriftligt forlange, at bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling.

§ 6 Ved beslutning om lovændring skal disse for at have gyldighed forlægges og vedtages på 2 hinanden følgende generalforsamlinger.

§ 7 Bestyrelsen vælger formand, sekretær og kasserer blandt de valgte.

 

Vedtaget 2012